top of page

Актуализиране на заплатата след майчинство

Актуализирано: 10.05


Автор: Радостина Янева, адвокат трудово право и медиатор.


Завръщащата се след майчинство на работа жена има много въпроси. Част от тях съм разгледала тук. Не съм разглеждала обаче в детайли един от въпросите, а именно актуализирането на заплатата след връщане от майчинство.

За да отговоря на този въпрос, ще започна отдалеч.


Договаряне размера на заплатата:

Размерът на заплатата е предмет на трудовия договор.

Въпросите с работната заплата също така са предмет и на Вътрешни правила за

работната заплата, които всеки работодател следва да изготви и приеме.


Ограничения при размера на работната заплата:

За работодателя съществуват редица граници при договаряне размера на възнаграждението. Ето два примера за подобни ограничения:

  • размера на минималната работна заплата;

  • в колективен трудов договор, по който работодателят е страна, са договорени начални основни заплати по професии и длъжности.


Ограничения в контекста на защита от дискириминация:

Друг вид ограничения, които съществуват за работодателя при определяне на размера на работната заплата са в контекста на защита от дискриминация. Такива има и в Кодекса на труда, и в специалния Закон за защита от дискриминация.


Кодекс на труда:

В Кодекса на труда е изрично предвидено, че мъжете и жените имат право на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд.

Това правило се прилага по отношение на всички плащания по трудовото правоотношение.


Закон за защита от дискриминацията:

В Закона за защита от дискриминацията закрилата за равно заплащане е доразвита и разширена – работодателят осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд.

Изискването за равно заплащане за еднакъв или равностоен труд се разпрострира върху всички възнаграждения, плащани пряко или непряко, в брой или в натура, независимо от срока на трудовия договор и продължителността на работното време.

Въвежда още и изискването използваните от работодателя критерии за оценка на труда при определяне на трудовите възнаграждения и трудовото изпълнение да са еднакви за всички работници и служители. Тези критерии следва да се определят с колективни трудови договори или с вътрешните правила за работната заплата, или с нормативно установените условия и ред за оценяване на служителите в държавната администрация.


Специални правила за завръщащи се на работа след майчинство жени:

В Закона за защита от дискриминация има отделни разпоредби, които касаят завръщащите се на работа работнички и служителки след отпуск по майчинство.

Според тези правила завръщащата се на работа след майчинство служителка има следните права:

  • Да заеме същата длъжност или друга, равностойна на нея;

  • Да се възползва от всяко подобрение в условията на труд, на което би имала право, ако не беше в отпуск;

  • На обучение за придобиване на съответната квалификация, ако е въведена технологична промяна.


Актуализиране на заплатата след майчинство:

Няма дефиниция на това какво се включва в условията на труд по смисъла на Закона за защита от дискриминацията, но в контекста на изискването за равно заплащане на еднакъв или равностоен труд може да се приеме, че в условията на труд в широк смисъл се включва и работната заплата.

В този смисъл, ако работодателят е извършил увеличение на работните заплати във фирмата в период, в който негова служителка е била по майчинство, нейното възнаграждение също следва да се актуализира и това актуализиране следва да настъпва от датата на увеличаването. Това се дължи на основание настъпило подобрение в условията на труд в периода на майчинство, на които служителката би имала право, ако не би била по майчинство.

Няма пречка да се сключи допълнително споразумение дори и ако служителката е все още по майчинство, но това не е задължително. Кодексът на труда позволява на работодателя да увеличава заплатата едностранно.

Още едно основание в полза на актуализиране на заплатата след майчинство е изискването за равно заплащане на еднакъв или равностоен труд. Ако работодателят има няколко щатни бройки от дадена длъжност, една от които е заета от работничка/служителка в отпуск по майчинство и работодателят е извършил увеличение на работната заплата на останалите служители на същата длъжност, то на основание еднакво заплащане за еднакъв или равностоен труд следва да бъде актуализирана и работната заплата на отсъстващата служителка. Същото ще се прилага и когато става въпрос за равностоен труд, а не за еднакъв.


Едно съдебно дело в подкрепа на актуализирането на заплатата след майчинство:

Докато подготвях тази статия, прегледах съдебната практика и намерих едно решение, влязло в сила в началото на 2024 г., което касае именно казус с актуализиране на работната заплата на служителка, връщаща се от майчинство и осъществена дискриминация от нейния работодател. Казусът касае държавен служител, но в мотивите на съда, а и на Комисията за защита от дискриминацията е разгледано подробно защо работодателят следва да актуализира заплатата на връщащата се на работа след майчинство работничка или служителка, които са общовалидни и биха намерили приложение и при трудов договор по Кодекса на труда. С решението може да се запознаете тук.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

19 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page